// Welcome to our company

News Details

NARAYANAPPA MULBERRY FARMER

gÉõ Éä P ÀȶAiÀÄ£ ÀÄß P ÉÆïÁg À a£ Àß JAzÀÄ P ÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ F f¯ÉèAi ÀĪÀg ÀÄ ¤Ãj®èzÉ, ª ÀļɬĮèz É ªÀÄvÀÄ Û P Ég É-P ÀmÉÖAi ÀÄ° è ¤Ãj®èzÉ §g ÀUÁ®ª À£ ÀÄß C¦àP ÉÆAqÀÄ fê À£ À ¸ÁV¸ ÀÄwÛg ÀĪÀ ®PÁëAvÀg À P ÀÄlÄA§U À¼ ÀÄ FU À vÀªÀÄäz Éà DzÀ ¸ ÀéAwP ɬÄAzÀ ¨ ÉÆÃgïª É¯ï ºÁQ¹, ¤ÃgÀÄ §gÀzÉà EzÁÝUÀ zsÀÈwUÉqÀz À g Éõ Éä ¨ ɼÉUÁg Àg ÀÄ Mt¨ ɸÁAiÀÄzÀ°è g ÉõÉä P ÀȶAiÀÄ£ ÀÄß ¸ÁªÀAi ÀĪÀ P ÀȶAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥Àq ÀÄwÛg ÀĪÀÅzÀÄ EwÛÃa£À ¨ ɼÀªÀtÂU ÉAi ÀÄ°è ºÉƸ À D«µÁÌg ÀªÁVzÉ.

My brother introduced Dr. Soil (Organic soil input) to me. I wanted to see the difference between chemical ways of farming with organic way of farming. So I divided my agriculture land into 2 segments.

In one segment I used urea and DAP in which I incurred a lot of expense! In another segment I used only Dr. Soil (Organic soil input) and no other inputs, which was way cheaper to me.

After few days, clearly I could differentiate changes in my organic segment of the plot. One thing was very clear. My organic segment was healthy and better than chemical segment of the plot. I also understood that it had low maintenance; investment is very much minimum and way cheaper that what I had invested for my chemical segment of the plot.

Main concern for all the farmers is to get more output what so ever. Well I have seen an increase of almost 20% in my organic segment. The corn in terms of quality, size weight is better. More over its healthy!

I just experimented with organic way of farming to understand about it, but now I am speechless for what changes I have seen in the past days. Being work free, cheaper reliable, healthy, good quality yield I will continue my agriculture with organic way of farming for my entire land by using Dr. Soil.

Image